Du er her:  Ordensreglement    

 

Ordensregler afd. 03 – Søndermarken/-engen

OMFANG

Ordensreglerne, der er vedtaget af afdelingen, gælder for alle boligens beboere, samt for boligens gæster. 

BOLIGAFGIFTEN

Som beboer i en boligforening, er du mere end  lejer af en bolig. Din boligafgift vil aldrig blive  større end det er nødvendigt for afdelingens  drift. Derfor forventes det at den lejede bolig  samt de dertil hørende faciliteter behandles  ordentligt.

VASKERIER

Det er enhver beboers ret at benytte fællesvaskeriet efter de her opslåede regler med pligt til at overholde disse. 

HAVER

Det påhviler den enkelte beboer at holde sin hæk ren og klippet, samt holde sin have ren. Der skal være et jordstykke indtil hækken på 20 cm. i bredden, som skal holdes ren for ukrudt. Hvis er skal opsættes trådhegn, skal dette fjernes ved fraflytning. Det påhviler også den enkelte beboer at holde stien foran boligen ren og fri for ukrudt. Har man forhave har man også pligt til at holde den pæn og ren.

Såfremt foranstående regler om haver trods påtale ikke iagttages, vil undladelse af at efterkomme et påbud herom, blive betragtet som misligholdelse af lejemålet.

SKURE/DRIVHUS & PLANKEVÆRK

Der er mulighed for at sætte skur og drivhus op i haven, der er endvidere mulighed for opsætning af plankeværk rundt om haven. Kontakt afdelingsbestyrelsen for yderligere information om begge forhold, da der forefindes vedtægter omkring dette. 

OVERDÆKKEDE TERRASSER

Overdækning af terrassen eller opførelse af udestue må kun ske efter henvendelse til kontoret, da der skal søges om byggetilladelse. Opførte overdækninger /udestuer tilhører boligen og må ikke fjernes ved fraflytning. Der forefindes godkendte tegninger på overdækning/udestuer, som skal følges.. Vedligeholdelse af overdækningerne påhviler beboeren. 

STØJENDE ADFÆRD

Brug af slagboremaskine, almindelig boremaskine, Hammer og lignende må kun finde sted:

-hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 19.30

-lørdage-søn-og helligdage dog kun i tidsrummet kl. 10.00-17.00 

Boligen skal benyttes således, at de øvrige beboere ikke bliver generet ved støjende adfærd, herunder for høj musik og afholdelse af støjende sammenkomster. Beboerne skal særlig være opmærksomme på dette, i de sene aftentimer, og efter kl. 24.00. 

KLAGER

Klager over andre beboere sendes skriftlig til hovedkontoret eller afdelingsbestyrelsen. Inden klagen sendes bør man overveje en ekstra gang, om der er grund til klage og om man selv er uden fejl. Når man bor i en boligforening skal man også, i et vist omfang, kunne tåle de andre beboere. 

HUSDYR

Generelt er det ikke tilladt, at holde husdyr.

Der må i afdelingen holdes én hund eller én kat pr. husstand. Dog ikke kamphunde i henhold til gældende lov.

Ønskes andre former for husdyr end hunde og katte, skal man søge afdelingsbestyrelsen om dette. 

Generelle bestemmelser:

Husdyrene skal holdes således, at de ikke generer de øvrige beboere. Uden for boligerne, skal dyrene holdes i snor. Luftning på legepladser, boldbaner, friarealer, fortove og trappeopgange er ikke tilladt. Såfremt en hund eller kat forretter sin nødtørft et af de nævnte  steder, påhviler det boligtageren at fjerne efterladenskaberne, samt på trapper og gange tillige at foretage rengøring.

Tillægsbestemmelser:

Boligtageren skal sørge for, at husdyrene ikke ved støj, langvarig gøen, lugt, ødelæggelse, bidsk optræden, eller på anden måde generer de øvrige beboere. Hunde og katte skal udenfor boligen, altid bære halsbånd, der er forsynet med et skilt, der opgiver ejerens navn og adresse.

Såfremt foranstående regler om husdyrhold trods påtale ikke iagttages, vil tilladelse til husdyrhold blive inddraget med den virkning, at det pågældende dyr straks skal fjernes fra ejendommen. Undladelse af at efterkomme et påbud herom betragtes som misligholdelse af lejemålet. 

FÆRDSEL OG LEG

Knallertkørsel på stier er forbudt. Der må dog gerne cykles under hensyntagen til gående Leg i beplantningen og buskadser er ikke tilladt. Boldspil henvises til boldbanen.. 

PARKERING

Hvis der er plads på parkeringspladserne skal disse benyttes, dog skal beboere der har garage være opmærksomme på at langtidsparkering (mere end 3 timer) ikke er tilladt. Græsarealerne må ikke benyttes til parkering.

Campingvogne og trailer skal parkeres på den indrettede trailerparkering mod betaling.  Der skal ved udlevering af nøgle til trailerparkeringspladsen medbringes kopi af registreringsattest med lejers adresse. Det kan dog tillades at campingvogne og trailer tømmes eller klargøres til kørsel ved fortovskant på offentlig vej.

Last & varevogne over 3500 kg må ikke parkeres i bebyggelsen.

Uindregistrerede køretøjer fjernes uden varsel fra veje og parkeringspladser.

GROVAFFALD

Der er etableret afhentning af affald til genbrug og affald til destruering ved fortovsindsamling .

 Den for afdelingen udarbejdede indsamlingsanvisning, skal nøje følges. Anvisningen udleveres af viceværten. 

ANTENNER - PARABOLER

Der må ikke, uden særlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen, opstilles eller monteres antenner for modtagelse af radio- og TV-signaler.

Paraboler må ikke monteres på bygninger.

Paraboler må opstilles fritstående på terrasser.

 

Vedtaget på beboermødet den 20. marts 2013

 

 

   Retur