Du er her: Vedligeholdelsesreglement    

 

 

Standard-vedligeholdelsesreglement.

Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) 

 for afdeling 3 Søndermarken 

A-ordningen - med NI-beløb

 

kort fortalt

 

 

 

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Der skal ikke betales NI-beløb for lofter og vægge, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsatte.

 

 

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

 Lejeren betaler NI-beløbet, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde.

 

 

Ved fraflytning beregner udlejeren et normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb), der gennem udlejer stilles til rådighed for den tilflyttende lejer til nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligeholdelse 

 

 

 

 

I Generelt 

Reglernes ikrafttræden

1.    Med virkning fra den 15. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Ændring af lejekontrakten

2     Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

Beboerklagenævn

3.    Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

 

II Overtagelse af boligen ved indflytning 

Normalistandsættelse

1.    Ved indflytning skal vægge og lofter fremtræde nyistandsatte. I det omfang vægge og lofter ikke fremtræder nyistandsatte, stiller udlejer et NI-beløb til lejerens disposition, til istandsættelse af vægge og lofter samt rengøring.

Syn ved indflytning

2     I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport

3.    Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved  synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

Fejl, skader og mangler påtales inden 2 uger

4.    Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og skal påtales inden 2 uger mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5.    Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

 

III    Vedligeholdelse i boperioden 

Lejerens

1.    Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse vedligeholdelsespligt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.  Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

2.    Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Særlig udvendig

3.    Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være vedligeholdelse bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

4.    Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

Udlejerens vedligeholdelsespligt

5.    Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

6.    Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. Manglende nøgler betales af lejer.

7.    Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.

Anmeldelse af skader

8.    Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

 

IV Ved fraflytning 

Normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) ved fraflytning

 1.   Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig

        - hvidtning eller maling af lofter og overvægge
        - maling eller tapetsering af vægge og
        - rengøring.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.

2.    Lejeren betaler NI-beløbet, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra 20 måneder efter lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 10 år, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til NI-beløbet.

3.    Der skal ikke betales NI-beløb for lofter og vægge, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsatte

Misligholdelse

4.    Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

5.    Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

6.    Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Syn ved fraflytning

7.    Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport

8.    Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

9.    Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for  modtagelsen af kopien af rapporten.

Oplysning om istandsættelsesudgifter

10.   Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren istandsættelsesudgifter skriftlig oplysning om lejerens andel af NI-beløbet og den anslåede udgift til eventuelt istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse.

Endelig opgørelse

11.   Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse, med angivelse af lejerens andel af NI-beløbet og hvilke eventuelle istandsættelsesarbejder som følge af misligholdelse, der er udført, og hvad de har kostet, specificeret og sammentalt.

12.   I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse

13.   Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning

14.   Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved bytning ved øvrige fraflytninger.

 

V Særlig udvendig vedligeholdelse. 

Haver

1.    Det påhviler den enkelte beboer at holde sin hæk ren og klippet samt holde haven ren. Hækken skal holdes ren indvendig og udvendig i 20 cm.s bredde på hver side, hækken skal klippes mindst en gang om året og må max. være 180 cm. høj. Flise terrasser i haver skal holdes fri for ukrudt og ved fraflytning må denne ikke fjernes.

Stier

2.    Fliser/stier foran boligen skal fejes og holdes rent, eventuelt bed under køkkenvinduet skal holdes fri for ukrudt.

Sne

3.    I vinterperioder vil stier blive saltet og ryddet for sne af viceværten, skraldespanden skal være tilgængelig, og adgangen hertil ryddes for sne af beboeren. Cykler og barnevogne må ikke henstilles på stier, så de kan genere viceværtens snerydning.

Træværk

4.    Opsatte plankeværker, overdækkede terrasser mv. skal vedligeholdes af beboer, og altid være vel vedligeholdt. Plankeværker må kun efter afdelingsbestyrelsens godkendelse opsættes, og kun indtil hækken er groet op.

 

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse. 

Generelt

1.    Vedligeholdelses forpligtigelsen omfatter hvidtning, tapetsering, maling af lofter, vægge, træværk, radiatorer mv..

Misligeholdelse

2.    Misligholdelse af boligen, som beboeren hæfter for, kan opstå ved. Fejlagtig vedligeholdelse, kan være forkert malerbehandling mislykket vedligeholdelse. Fejlagtig brug, kan være klistermærker på døre og låger, hunde og katte mærker på døre og træværk. Uforsvarlig adfærd, kan være ridser i gulve, hvor beboeren har vedligeholdelsespligten, huller i døre og låger.

Gulve

3.    Alle gulve vedligeholdes i boperioden, og afleveres i samme stand ved fraflytning, på nær almindelig slidtage, køkkengulvets belægning skiftes ved slidtage af afdelingen.

 

VII Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelse 

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

1.    Ved lejerens overtagelse af boligen vil træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kun være istandsat, hvor der efter udlejers skøn har været behov for dette.

Gulve

2.    Gulve vedligeholdes i boperioden, alle gulve er beregnet for tæpper på nær køkkengulvet.

Slid og ælde

3.    Træværk, inventar, komfur, tekniske installationer, og gulve vil bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder, og gulve er beregnet til tæpper på nær køkken.

Farvevalg

4.    Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg, dog skal træværk og vægge, hver for sig, være i samme farve i hvert rum.

 

 

   Retur